Skok na glavno vsebino

Pomembni dokumenti

Pomembni dokumenti

Sistem splošnih knjižnic > Pomembni dokumenti


Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2022–2029

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo je temeljni strateški dokument za področje kulture, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Knjižnična dejavnost je zajeta na straneh od 44 do 46. Dokument je na voljo tukaj.

V pripravi sta nova Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (ReNPK 24–31) in Akcijski načrt 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Akcijski načrt).


Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov, 2020

Kompetenčni centri skrbijo za poglobljeno poznavanje, razvoj in optimizacijo delovanja določenega področja ali storitve v mreži splošnih knjižnic na nacionalni ravni. Vpeljujejo nove skupne strokovne in razvojne rešitve z ustrezno usposobljenim kadrom in specializirano zbirko knjižničnega gradiva ter izobražujejo knjižnično osebje.

Smernice podajajo namen, cilje, naloge in pričakovane učinke kompetenčnih centrov. Dokument je na voljo tukaj.


Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013-2020

Združenje splošnih knjižnic je izdalo strateški dokument splošnih knjižnic, ki vsebuje kratek pregled stanja knjižnic po letu 2000, glavnih trendov razvoja in strateška področja, cilje in ukrepe. Dokument je dostopen tukaj.

Ob tej priložnosti je Združenje izdalo tudi zgibanko, ki je na voljo tukaj.


Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022 – 2027

Knjižničarska stroka je v okviru Združenja splošnih knjižnic oblikovala nov strateški dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022 – 2027,  ki nadgrajuje prvega iz obdobja 2013 – 2020. Dokument, ki je digitalni izvirnik tiskane verzije, je dostopen tukaj.

Na voljo je tudi prevod v angleščino z naslovom The Slovenian Public Libraries Development Strategy 2022-2027.


Akcijski načrt za uresničitev ciljev Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027

Akcijski načrt za uresničitev ciljev Strategije razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022–2027 obravnava posamezna strateška področja ter pripadajoče cilje, ukrepe in pričakovane izide. Za vsak načrtovani ukrep predlaga nosilca oziroma nosilce odgovornosti ter določa časovni okvir za njegovo uresničitev.

Dokument je na voljo tukaj.


Izhodišča za oblikovanje dokumenta Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2022-2027

V Izhodiščih za oblikovanje dokumenta Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic za obdobje 2022-2027 so zbrane vse podlage, ki so bile narejene v okviru priprav na oblikovanje novega strateškega dokumenta, med drugim pregled vseh okolij, ki zadevajo knjižnice, vključno z novimi okoliščinami, ki jih je prinesla pandemija in evalvacija prejšnjega strateškega dokumenta. Izhodišča prinašajo informacije, v kakšnem okolju in kako slovenske splošne knjižnice delujejo.

Dokument je na voljo tukaj.


Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028)

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) so temeljni razvojni dokument splošnih knjižnic. Besedilo je dostopno tukaj.


Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019-2028 so nastale v okviru posebne delovne skupine v Skupini sistemskih administratorjev in informatikov osrednjih območnih knjižnic, da bi splošne knjižnice lažje sledile trendom razvoja informacijsko-komunikacijske opreme, informacijske varnosti ter kompetenc zaposlenih in uporabnikov na tem področju. Besedilo dokumenta je na voljo tukaj.


Javnomnenjske raziskave med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic

V okviru Združenja splošnih knjižnic in s finančno podporo Ministrstva za kulturo je bila za potrebe oblikovanja novega strateškega razvojnega dokumenta v začetku leta 2020 opravljena javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic. Raziskava je dostopna tukaj.

 

V letu 2011 je bila izvedena telefonska javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki knjižnic. Rezultati so dostopni tukaj.