Skok na glavno vsebino

Informacijsko opismenjevanje

Informacijsko opismenjevanje

Uporabniki > Storitve > Informacijsko opismenjevanje


informacijsko opismenjevanje

Knjižnica sama ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci organizira in izvaja izobraževanja za razvoj informacijske in računalniške pismenosti, spodbuja prebivalce za učenje, svetuje in pomaga ter napoti na druga primerna izobraževanja. Hkrati promovira pomen informacijske in računalniške pismenosti ter v lokalni skupnosti (oziroma splošni javnosti) uveljavlja razumevanje poslanstva knjižnice kot »vrat do znanja«, ki podpira učenje učenja, spremlja potrebe po učenju informacijske in računalniške pismenosti v lokalnem okolju in se proaktivno nanje odziva z gradivom, izobraževalnimi oblikami in drugimi storitvami.
Za prebivalce pripravlja učne vsebine, ki jih usposabljajo za:

  • obvladovanje procesa iskanja, vrednotenja in uporabe informacij,
  • samostojno uporabo knjižnice in drugih informacijskih virov,
  • samostojno uporabo programske in strojne opreme.
  • uspešnost pri doseganju učnih in drugih osebnih ciljev
  • višjo raven argumentacije odločitev.

Glavni cilj so izobraženi, ustvarjalnejši in produktivnejši posamezniki tako v osebnem in družbenem življenju kot na delovnih mestih.

Knjižnično informacijsko znanje

12

Splošne knjižnice izvajamo storitev informacijskega opismenjevanja, ki pomeni sposobnost pridobivanja, kritičnega vrednotenja in uporabe informacij iz različnih virov v fizični in elektronski obliki (svetovni splet, periodika, monografije, podatkovne zbirke itn.).

Digitalno opismenjevanje

Enostavna uporaba e-storitev

Priročnik za digitalno opismenjevanje Enostavna uporaba e-storitev prinaša osnovne podatke o storitvah, ki so široko uporabne za vse ljudi: e-uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-davki, e-prostor, e-knjižnice, e-varnost idr.