Skok na glavno vsebino

Financiranje

Financiranje

Sistem splošnih knjižnic > Financiranje


Finance simbolna slika

Financiranje splošnih knjižnic

Zagotavljanje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic, ki je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi izvirna naloga občin, določa Zakon o knjižničarstvu (Uradni list št. 87/1, 96/2, 92/15).

Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi svojo knjižnico sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem.

Splošne knjižnice pridobivajo sredstva za delo iz javnih sredstev, plačil uporabnikov za storitve javne službe, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov.

Sredstva za izvajanje javne službe splošne knjižnice zagotavlja ustanovitelj oziroma soustanovitelji in drugi pogodbeni partnerji.

Za podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti prispeva država za splošne knjižnice delno sredstva za letni nakup knjižničnega gradiva in računalniško opremo.

Financiranje splošnih knjižnic v letu 2021

Prihodki splošnih knjižnic za leto 2021:

 

Občine: 47.787.845 EUR

Ministrstvo za kulturo: 3.784.525 EUR

Lastni prihodki in drugi viri: 3.274.048 EUR

Prihodki skupaj: 54.846.418 EUR

Odhodki splošnih knjižnic v letu 2021:

 

Plače: 35.660.674

Nakup knjižničnega gradiva: 7.737.423

Materialni stroški in drugo: 11.448.321

Odhodki skupaj: 54.846.418

Prihodki splošnih knjižnic v letu 2021 - graf
Odhodki splošnih knjižnic v letu 2021 - graf

Ministrstvo za kulturo je v letu 2021 za dejavnost splošnih knjižnic namenilo sredstva po naslednjih postavkah:

  • nakup knjižničnega gradiva: 2.500.000 EUR
  • dejavnosti splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti: 130.000 EUR
  • dejavnosti splošnih knjižnic na obmejnih območjih: 18.000 EUR
  • posebne naloge osrednjih območnih knjižnic za širše območje: 882.708 EUR
  • nakup IKT: 103.817 EUR
  • sofinanciranje nakupa bibliobusa: 150.000 EUR
Prihodki knjižnic - sredstva Ministrstva za kulturo - graf

Nakup knjižničnega gradiva po deležih:

  • občine: 4.663.351 EUR (od tega 22.760 EUR za e-knjige)
  • Ministrstvo za kulturo: 2.500.000 EUR (od tega 500.000 EUR za e-knjige)
  • lastna sredstva in drugi viri: 574.072 EUR
Nakup knjižničnega gradiva - graf