Skok na glavno vsebino

Osrednje območne knjižnice

Osrednje območne knjižnice

Sistem splošnih knjižnic > Organiziranost > Osrednje območne knjižnice


Skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe je Slovenija razdeljena na deset knjižničnih območjih, v vsakem od njih pa izvaja posebne naloge ena osrednja območna knjižnica (OOK).

Posebne naloge OOK v skladu s 27. členom Zakona o knjižničarstvu so:

• zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
• strokovna pomoč knjižnicam območja,
• koordinacija zbiranja, obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
• usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

OOK pri izvajanju nalog sodelujejo s splošnimi knjižnicami na svojem območju, s ciljem zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja knjižničnega sistema Slovenije.
Izvajanje posebnih nalog OOK in njihovo koordinacijo financira Ministrstvo za kulturo na podlagi programa dela, prejetega na neposredni poziv.

Nacionalna koordinacija

Nacionalna koordinacija posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic je bila vzpostavljena z julijem 2023 na podlagi 2. odstavka 41. člena Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe (Uradni list RS, št. 28/23): » … Usmeritve za izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic se za obdobje petih let pripravi v okviru nacionalne koordinacije posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic. Nacionalno koordinacijo na podlagi izhodišč ministrstva, pristojnega za kulturo, zagotavljajo osrednje območne knjižnice.«

Za obdobje od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2025 je bila med Goriško knjižnico in devetimi osrednjimi območnimi knjižnicami ter Združenjem splošnih knjižnic dogovorjena in sklenjena Pogodba o izvajanju storitev nacionalne koordinacije območnosti, pri čemer je opravljanje nalog nacionalne koordinatorice območnosti prevzela Polonca Kavčič, zaposlena v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica (kontaktni podatki: polonca.kavcic@gkfb.si, 05/ 33 09 110).

OOK - Osrednje območne knjižnice - logotip

Med večje projekte, ki nastajajo in se razvijajo pod okriljem Osrednjih območnih knjižnic, sodijo skupni spletni portali:

Spletni portal s priporočilno literaturo je namenjen promociji dobrega branja. Ponuja bogate informacije o knjigah. Njegova posebnost so iskalni moduli, ki bralcu olajšajo izbiro, mu s premišljeno raznolikostjo odpirajo nove poglede na literaturo in ga vodijo do zanj najprimernejše knjige. Njegovo zanesljivost, nepristranskost in ažurnost vzajemno zagotavljajo slovenske splošne knjižnice, v sodelovanju z literarnimi kritiki ter bralkami in bralci. 

Kamra

Portal združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Prinaša zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer predstavitve znamenitih oseb, dokumente in fotografije značilnih lokalnih društev, razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij, znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. 

Obrazi slovenskih pokrajin logotip-1

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. V njem so združene biografije, objavljene v predhodnih regijskih leksikonih. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje.